Casa Navarro-Oster

Esta vivenda unifamiliar es troba sobre un turó al terme municipal de Godella. La parcel·la s’eleva uns pocs metres sobre el carrer, resultat indesitjat del procés d’urbanització. Els condicionants del lloc i el desig dels propietaris de conservar una aniga cova en la parcel·la condicionen el projecte desenvolupat per navarro+vicedo arquitectura. Des del nostre estudi d’arquitectura en València vam proposar una clara diferenciació de dos estrats horitzontals. Aquell inferior pertanyia al terra, i per tant s’associava amb la cova preexistent, a la complexa topografia i a l’arrelament en el lloc. Aquell superior donaba cabuda als espais de vida diària: cuina, sala i habitacions. Este estrat es situa per damun de la rasant original per a poder respectar la cova preexistent i l’arbrat.